Växtplankton i Ejgdesjön:

Total biovolym, 0-4 m djup april-okt år 2000

Säsongmedelvärde 1998-2004 (april-okt) för total biovolym ( mm3/l) och olika alggruppers volymsandel (%)
Total biovolym 0,146
Cyanophyceæ

 2

Cryptophyceæ 17
Dinophyceæ 23
Raphidophyceæ 1
Chryso- & Haptophyceæ 46
Bacillariophyceæ 3
Chlorophyta 8
Övrigt 0

 
Antal taxa i håv- och kvantitativa prov
Medelantal taxa per mån (1998-04): 33
Antal taxa artrikaste månad (sept) 43
Totalt antal taxa 1998-04

90

Dominerande alggrupp (>20% av tot.vol.): 
Chrysophyceæ + Dinophyceæ
 Växtplanktonutvecklingen under vegetationsperioderna 1990-2004  
 *Anm. År 1997 ändrades räknemetodiken i samband med utförarbyte. Då infördes kvantifiering även av mindre vanliga arter i proven Dessförinnan användes s.k. dominansräkning vilket oftast gav lägre totala biovolymer vilket gör att perioderna före och efter 1997 (jfr.färgfälten ovan) inte är helt jämförbara. Schablonkorrektion kan göras men okorrigerade värden redovisas här.Gunnar Persson, Eva Willen <gunnar.persson@ma.slu.se> <eva.willen@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 06-08-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se