Fiskbestånd i Ejgdesjön: tillstånd och trender

 

Observerade arter och fångstdata i bottensatta nordiska översiktsnät. Medelvärden ± variationskoefficient i % (standardavvikelse/medelvärde, n = 3 år, 2001, 2002 och 2004)
 Art

Förekomst

 Antal per nät

 Biomassa (g) per nät

 Individmedelvikt (g)

 Abborre

 1

17,2 ± 47,5

1475,3 ± 50

92,1 ± 43,3

 Öring

 1

0,4 ± 58,7

166,9 ± 14,4

546,2 ± 39,8

Ål

 4

 

 Totalt  

17,5 ± 47,4

1642,2 ± 45

101,2 ± 40,1

 Förekomstkod:  1= Fångad vid alla provfisketillfällen
   2= Fångad vid > 50% av alla provfisketillfällen
  3= Fångad vid < 50% av alla provfisketillfällen
   4= Muntlig uppgift om förekomst

 

 Fiskfaunans tillstånd enligt bedömningsgrunder för ekologisk status. Observerade värden för åtta indikatorer anges som medelvärden ± variationskoefficient i % (standardavvikelse/medelvärde), n = 3 år, 2001, 2002 och 2004). P-värden beräknas via standardiserade avvikelser från referensvärden, och fiskindexet EQR8 är medelvärdet av indikatorernas P-värden.
 Indikator

 Observerat värde

 Referensvärde

 P-Värde

 Antal arter

 2,0±0%

5,7

0,02

Artdiversitet Simpson's D (Antal)

1 ± 1,7

2,3

0,03

Artdiversitet Simpson's D (Vikt)

1,3 ± 8,6

2,8

0,04

 Biomassa

1642,2 ± 45

771,5

0,26

Antal individer

17,5 ± 47,4

21,5

0,54

Andel fiskätande abborrfiskar

0,6 ± 7,8

0,3

0,23
Medelvikt  101,2 ± 40,1  41,3

0,21

Kvot abborre / Karpfiskar

 0,0 ± 0%

 1,3  
EQR8

 

 

 0,19

 Ekologisk status    

Otillfredsställande

 Ekologisk status anges i någon av följande klasser beroende på EQR8-värdet: hög (> 0,72), god (> 0,46 och < 0,72), måttlig (> 0,30 och < 46), otillfredsställande (> 0,15 och < 0,30), respektive dålig (< 0,15).

Kommentar

EQR8-värdet indikerade en fiskfauna med otillfredsställande ekologisk status. P-värdena var anmärkningsvärt låga för alla indikatorer utom antal individer. De mest extrema avvikelserna var ett lågt antal arter och låga värden på artdiversitet (både antal och vikt). Fiskfaunans tidsmässiga variation beskrivs också under trender.


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se> Institutionen för vatten och miljö, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Magnus Dahlberg <magnus.dahlberg@fiskeriverket.se> Sötvattenslaboratoriet, 178 93 Drottningholm

Uppdaterad 10-01-20 14:48