Enån, Värmlands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela Enån:
Total area (km2) 54
Vattendragslängd (km) 59,8
Höjd över havet (m) 102 - 385
Flodområde 108, Göta älv
Topografisk karta 11D NV, 12D SV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Ned sågen vattenkemi
bottenfauna elfiske

664307

137031

NV n:a Ånberg
elfiske

664295

136955

V Ena elfiske

664310

136907


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-02-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se