Haraldsjöån, Västmanlands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 58,2
Vattendragslängd (km) 57,7
Höjd över havet (m) 156-343
Flodområde 61-Norrström
Topografisk karta 11F-NO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Träbron elfiske

663655

148180

Sandån
övre
vattenkemi
bottenfauna
elfiske

663415

148295

Sandån, nedre elfiske 663375 148325

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se