Hästgångsån, Jönköpings län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 40,5
Vattendragslängd (km) 48,7
Höjd över havet (m) 198-335
Flodområde 98-Lagan
Topografisk karta 06E NV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

800 m ovan bron elfiske

638315

141105

Hästgången vattenkemi
bottenfauna
elfiske

638300

141085

300 m nedan bron elfiske

638260

141020


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se