Historieöversikt, Långsjön

Långsjöns tidiga historia är mycket dåligt dokumenterad i skrift. De tidigaste kända uppgifterna om fisk kommer från 1986 då sjöns fiskbestånd uppgavs vara negativt påverkat av försurningen (pH c:a 5,6) men att de vanligaste fiskarterna förekom. Perioden från 1989, d.v.s. då IKEU-projektet startade, till idag har abborre, gädda, mört, gers och sarv fångats i sjön.
Skal av kiselalger på olika djup i sjösedimenten berättar att den naturliga försurningen efter istiden gav ett lägsta pH omkring 5,9 som vid områdets uppodling höjdes något till ca 6,2 och där pH - med viss instabilitet - legat kvar under perioden med ökad syradeposition. Kalkningsfasen gav slutligen enligt kiselalgstolkningen pH 6,1-6,5 d.v.s. värden motsvarande de för 3500 år sedan.
Vattenkemiska mätningar i sjön finns fr.o.m. 1975. Fram till 1985 var medel-pH 5,5 med ett minimum på 4,9. Under den kalkade perioden har pH i regel legat mellan 5,5 och 7,0 med ett medelvärde på 6,5. Frånvaron av en "försurningsperiod" enligt kiselalgstolkningen motsägs av de fåtaliga pH-mätvärdena under försurningsperioden som låg drygt en halv pH-enhet lägre jämfört med vad som indikeras av kiselalgpopulationerna.


Gunnar Persson, Maja Reizenstein <gunnar.persson@ma.slu.se>, <maja.reizenstein@fiskeriverket.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 03-04-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se