Områdesklassificering och vattenflöde,
Hovgårdsån


Markklassificering: Munkhättan - station för integrerad provtagning samt hela ån

Flödets mellanårsvariation 1996-2005.
medel-Q (m3/s)

Streckad linje visar medelvärdet för hela perioden.

Avrinningsområde

Munkhättan  Hela ån
 Areal (km2)  32,6  36,4
 Skogsmark (%)  80,3  80,6
Myrmark (%) 9,7  9,5
Åkermark (%) 3,6  3,8
Övrig mark (%) 3,2  3,3
Vatten (%) 3,2  2,9

Hydrografi: Munkhättan - station för integrerad provtagning

Flödets säsongsvariation 2001-2005.
medel-Q (m3/s)

Månadsmedelvärden ± SD. Röd linje visar medelvärdet för hela perioden.

Årsmedelvärden 2001-2005.
Vattenflöde, MIN (m3/s)

0,52

Vattenflöde, MEDEL (m3/s)

0,69

Vattenflöde, MAX (m3/s)

0,90

Specifik avrinning (l/s,km2)

20,78


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se