Vattenkemiska förhållanden i Hovgårdsån
vid Munkhättan


Vattenkemiska förhållanden åren 1995-1999,
(månadsprovtagning ).

Surhet:

medel

median

Konduktivitet (mS/m)

9,38

9,28

pH

6,67

6,73

Alkalinitet (mekv/l)

0,152

0,151

SO4 (mekvl/l)

0,199

0,201

Ca+Mg (mekv/l)

0,417

0,452

Växtnäring:

medel

median

Tot-P (µg/l)

12

10

Tot-N (µg/l)

812

798

NH4-N (µg/l)

31

23

NO3-N (µg/l)

434

404

Organiskt material:

medel

median

Absorbans 420f

0,122

0,100

TOC (mg/l)

6,94

6,25

Färg (mg Pt/l)

57

48

Metaller:

medel

median

Mn (µg/l)

37,6

31,6

Fe (µg/l)

446

334

Cu (µg/l)

0,41

0,40

Zn (µg/l)

5,7

5,1

Cd (µg/l)

0,034

0,028

Pb (µg/l)

0,268

0,244

Al syralösl (µg/l)

124

120

Al reaktivt (µg/l)

29,0

21,2

Al tox (µg/l)

6,5

3,4

pH

Alkalinitet (µg/l)

Absorbans f 420/5

Aluminium tox (µg/l)

Kadmium (µg/l)

Diagrammen visar antalet (y-axel) observationer (månatliga) i respektive storleksklass (x-axel) under perioden 1995-1999. Röda linjer visar kritiska gränser för pH, alkalinitet och aluminium. För absorbans och kadmium visas indelning enligt "Naturvårdsvekets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag".

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se