Djursvasslan, Jämtlands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela Djursvasslan:
Total area (km2) 38,2
Vattendragslängd (km) 41
Höjd över havet (m) 603 - 886
Flodområde 48 Ljusnan
Topografisk karta 16D-NO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Huvudfåran vattenkemi
bottenfauna elfiske

688165

137875

Biflödet
elfiske

687890

137910


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se