Lillån, Hallands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 24,9
Vattendragslängd (km) 52,9
Höjd över havet (m) 53-193
Flodområde 100-Fylleån
Topografisk karta 04CNO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Sydhult elfiske

629308

133470

ovan Bolet elfiske

629235

133460

G:a järnvägs-
bron
vattenkemi
bottenfauna
elfiske

628975

133250


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se