Ljungaån, Västra Götalands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela ån:
Total area (km2) 66,7
Vattendragslängd (km) 110
Höjd över havet (m) 71 - 253
Flodområde 105, Viskan
Topografisk karta 6C NV, NO,SV,SO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Sågverket vattenkemi
bottenfauna elfiske

637710

131480


Fritslavägen upp kulv

elfiske

637920

132265

Stn 6, nedstr.kulv. elfiske

637830

131890


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-02-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se