Härån, Gävleborgs län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela Härån:
Total area (km2) 79,9
Vattendragslängd (km) 21
Höjd över havet (m) 217 - 440
Flodområde 45, Delångersån
Topografisk karta 15G - NO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Nedströms kraftledning elfiske

684655

153478

Väster Stybberget
vattenkemi
bottenfauna elfiske

684705

153450

Uppströms väg elfiske

684695

153456

 300 m nedsröms väg  elfiske  684721   153428

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 09-10-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se