Stridbäcken, Västerbottens län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela Stridbäcken:
Total area (km2) 15,2
Vattendragslängd (km)
Höjd över havet (m)
Flodområde Kustområde 32/33
Topografisk karta 19J NV, 20J SV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Nedan Gula stugan elfiske

704614

167425

Gula stugan nedan E4:an
elfiske

704615

167425

Ovan E4:an vattenkemi
bottenfauna elfiske

704640

167395

 2:a lokalen uppstr E4:an  elfiske  704675  167380

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-02-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se