Svanån, Jönköpings län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Hela Svanån:
Total area (km2) 181,8
Vattendragslängd (km)
Höjd över havet (m)
Flodområde 101, Nissan
Topografisk karta 6D NO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Vid vägen vattenkemi
bottenfauna elfiske

638475

137575

Haraldsbo kvarn
elfiske

638805

137855

Ned Lunnarsbovägen elfiske

638835

137925


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-02-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se