Luftalger på barr

Syfte
följa effekten av främst kvävenedfall på en epifyt som är nästan helt beroende av näring från luften

Av de grönalger som växer på träd är trädgröna (Protococcus viridis el. Pleurococcus vulgaris el. Desmococcus viridis) dominerande. Den gynnas framför allt av kväve och är därför en god indikator på mängden kväve från luften. På tidigt stadium upptäcktes inom IM att trädgrönan hade olika förekomst och tjocklek på granbarr i olika delar av landet. Granbarr är ett homogent substrat, varför det går att beskriva mängden alger och deras kolonisationstakt på ett enhetligt sätt. Samtidigt observeras på liknande sätt grenlevande lavars mängd och kolnisationstakt samt antalet barrårgångar.

Barrlevande alger, grenlevande lavar och antalet kvarsittande barrårgångar observeras årligen på cirka tjugo unggranar i varje område. På varje gran observeras tre grenar i ögonhöjd med avseende på algernas och lavarnas mängd och åldern på de årsskott på vilka de sitter.

 

Variabler
skattad tjocklek/mängd (1-3) hos alger/lavar, ålder på yngsta skott som har alger/lavar, antal årsskott som har 5-50% resp. >50% barr kvar

Grönalger, främst trädgröna, koloniserar granbarr om klimatet är gynnsamt och näring, främst kväve, kommer från luften. De observeras med lupp. (Söderåsen.)

 


Kontaktperson: Ulf.Grandin@ma.slu.se