Levande barrs kemi

Syften
  • följa trädens näringsstatus och näringsämnenas dynamik
  • avslöja möjlig föroreningsrelaterad stress

Barrens kemi avslöjar trädets näringsstatus. Vid t.ex. kvävemättnad kan halten av aminosyran arginin bli kraftigt förhöjd. Samtidigt kan utlakat kväve i nitratjonform dra med sig katjoner som kalium och magnesium, vilket i sin tur ger bristsymtom hos träden. I områden med stor kvävedeposition kan också fosfor-, bor- och kopparbrist uppträda.

Granbarr från trädkronans övre del provtas en gång per år på vintern med hjälp av en lång stång med sekatör och lina till sekatören. I varje område tas prover från tio träd, jämnt fördelade över området. De analyseras på skilda laboratorier med avseende på (1) arginin, (2) större näringsämnen och tungmetaller samt (3) C,N,S.

 

Variabler
total-P, -C, -N, och -S, K, Ca, Mg, Na, Al, Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, arginin

 
Kvistar av levande granar klipps vintertid med sekatör på stång från den ljusexponerade delen av trädkronan. (Gammtratten.)

 


Kontaktperson: Ulf.Grandin@ma.slu.se