Grundvattenkemi

Syfte
följa föroreningar och andra ämnen i grundvattnets kemi och beräkna massbalanser för grundvattenzonen

Grundvattnet är ett av de stora transportmedierna för lösta föroreningar och andra ämnen under de markskikt som provtas för markvatten. I de små IM-områdena med deras grunda moränlager är det ytliga grundvattenflödet det enda mediet av betydelse. Ämneskoncentrationerna i grundvattnet beror till stor del av vittringshastigheten hos de mineral vattnet är i kontakt med.

Grundvattnet kan provtas i rör i borrhål genom de lösa jordlagren eller i naturliga källor. I varje IM-område har en serie rör installerats i en sluttning ned till utströmningsområdet till avrinningsbäcken. Vatten samlas in för analys fyra gånger per år.

 

Variabler

  • normalår: pH, konduktivitet, Na, K, Ca, Mg, Al, Mn, Fe, NH4, NO3+NO2, PO4, SO4, Cl, total-C, alkalinitet/aciditet, Si, Cd, Cu, Pb and Zn
  • kampanjår dessutom: total-Hg, metyl-Hg, V, As, Cr, Ni, Co, Mo, Se och labilt Al

För ytterligare information se SGU.

Grundvattenkemisk provtagning. (Kindla)
Etablering av grundvattenrör med hjälp av borrbandvagn.
 


Kontaktperson: Mats.Aastrup@sgu.se