Förnafall och dess kemi

Syften
  • följa flödet av organiskt material och näringsämnen i den interna cirkulationen i beståndet
  • följa flödet av tungmetaller i fallförnan som en komponent av total deposition

Genom att följa näringsstatus i både levande och döda barr kan man få ett mått på translokationen i träden. Mängden i fallförna härrör delvis från deposition, delvis från interncirkulation. Näringsämnen i krondropp plus i förnafall minus dem i nederbörden möjliggör en skattning av trädens rotupptag.

Förnafällor bestående av nätpåsar monterade 0.5 m över marken står i linjer parallellt med krondroppsmätarna i IM-områdena. Kemisk analys görs på finförnan i sin helhet, bestående av barr, kvistar, lavar, barkflagor m.m., samt under hösten även på barrfraktionen för jämförelse med halter i levande barr.

 

Variabler

  • mängd förnafall i torrvikt per enhet markyta, total-P, -C, -N och -S, K, Ca, Mg, Na, Al, Mn, Fe
  • under kampanjår tillkommer tungmetaller som Cu, Zn, Pb, Cd, Hg

 
Fallförnan fångas upp i nätpåsar, systematiskt utplacerade att representera ett genomsnitt av ett i området dominerande bestånd. Påsarna töms 4 gånger per år. Förnamängd och kemiskt innehåll analyseras. (Kindla.)

 


Kontaktperson: Lage.Bringmark@ma.slu.se