Avrinningsvattenkemi

Syften
  • ge mängden föroreningar och andra ämnen som rinner ut ur området genom bäcken
  • tillsammans med depositionsprogrammen ge underlag för ämnesbudget för området (in- och uttransport)

Avrinningsvattnet innehåller huvuddelen av de ämnen som lämnar området. Mätöverfall för avrinningsvatten har installerats i en damm i bäckens lägsta del. Genom att tvärsnittsarean i överfallet är känd, genom att kontinuerligt mäta nivån på vattnet och genom att analysera ämneshalter beräknas dels mängden avrinnande vatten, dels dess innehåll av ämnen. Prover för kemisk analys tas två gånger per månad.

 

Variabler

  • normalår: pH, konduktivitet, Na, K, Ca, Mg, Al, Mn, Fe, NH4, NO3, SO4, Cl, HCO3, total-N, total-C, mängd avrinningsvatten
  • kampanjår dessutom: Cu, Zn, Pb, Cd, total-Hg, metyl-Hg och labilt Al

Så kallad H-ränna för registrering av avrinningsvatten. Vintertid förhindras frysning i rännan av isoleringen och vatten som värms av gas och förs till rännan genom slangen t.h. Linorna i träden håller renarna borta från utrustningen. (Gammtratten)


Kontaktperson: Lars.Lundin@ma.slu.se