Markkemi

Syften
  • följa försurning och ackumulering av kol, kväve och tungmetaller i markprofilen
  • ge underlag för beräkning av massbalanser och förutsättningar för många processer i avrinningsområdet genom att bland annat registrera organiskt innehåll, partikelfördelning och mineralogi i marken

Markprogrammet är främst inriktat på dynamiken hos svavel, kväve och tungmetaller samt omsättningen av kol i marksystemet.

Markprover tas vart femte år på en homogen provyta (c:a 50x50 m) i den centrala delen av avrinningsområdet, nära vegetationsintensivytan. Provtagningspunkterna fördelas över hela ytan vid varje tillfälle. Marken provtas på olika djup med hjälp av markprovtagare eller markborr eller, på större djup, genom grävning. Prover tas från humusskiktet (mår) och i mineraljorden på 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-60 och cirka 80 cm djup. Från ytan till 20 cm tas sex sammelprover från varje skikt, varje prov sammansatt av 36 individuella prov. Färre stora, individuella prov tas från större djup. Markskiktens mäktighet samt trädarter, stamantal och deras stamdiameter noteras. I samband med etableringen inventeras i hela avrinningsområdet jordmån, markskiktens tjocklek, textur, blockighet, lutning och markfuktighetsklasser i anslutning till vegetationsprogrammets cirkelytor.

 

Variabler
pH i vattenextrakt, utbytesaciditet, utbytbart Ca, Mg, Na, K, Al, Mn och Fe, basmättnad samt innehåll av total-C, N, P, S, Cu, Zn, Pb, Cd och Hg

 
I alla IM-områden är podsol den dominerande jordmånen. Kännetecknande är den tydliga skiktningen i organiskt lager överst, därunder ett urlakat blekjordsskikt, ett rostfärgat anrikningsskikt och underst den mer eller mindre ostörda mineraljorden. (Jädraås.)

 


Kontaktperson: Lage.Bringmark@ma.slu.se