Markvattenkemi

Syften
  • ge information om näringsförhållanden och eventuell toxicitet i marken av betydelse för växtrötter, svampar, markdjur och mikrober
  • ge information om transporter av näringsämnen, försurande ämnen och metaller kopplade till vattenflödet
  • upprätta massbalans för föroreningar och andra ämnen i markvätskan

Markvattnet är intimt kopplat till de kemiska och biologiska processerna i de övre marklagren och indikerar känsligt både försurning och kvävegödsling. Att följa dess sammansättning är därför väsentligt för att förstå samspelet mellan markhydrologi och de biologiska processerna på både provyte- och avrinningsområdesnivå.

Markvattnet sugs upp genom keramikkroppar i s.k. undertryckslysimetrar. De placeras i blekjordsskiktet strax under humusskiktet och i rostjorden. I varje skikt installeras tre till sex sådana kroppar på en eller flera platser i området. Det är svårt att extrahera tillgängligt markvatten på ett invändningsfritt sätt, men det man lyckas få ut ger ändå väsentlig information om tillståndet. Markvtten insamlas varannan månad under frostfri tid på året – om det är tillgängligt.

 

Variabler

  • normalår: pH, konduktivitet, Na, K, Ca, Mg, Al, Mn, Fe, NH4, NO3, SO4, Cl, HCO3, total-N och total-C
  • kampanjår dessutom: Cu, Zn, Pb, Cd, Hg och labilt Al

Vakuumbehållare med slang som leder till ett poröst keramik-”finger”, en lysimeter, nedgrävt på två olika nivåer i marken.
Vakuumbehållaren pumpas delvis ur och markvatten sugs in genom lysimetern och upp i slangen under en viss tid. Under torrperioder tas inget vatten upp.


Kontaktperson: Lage.Bringmark@ma.slu.se