Krondropp

Syfte
ge data som bidrar till bestämning av totaldepositionen av luftföroreningar till mark och undervegetation i trädbestånd

Längs en cirka 200 meter lång, rät linje ställs 10-12 samlare, d.v.s. plastflaskor med trattar, i rad. De skall stå under ett bestånd som är representativt för området. Flaskorna töms en gång per månad.

Genom att mäta krondroppet och dess ämnen och jämföra med nedfallet på öppet fält bestäms mängden föroreningar som når marken inne i skogen. Dessutom får man ett mått på hur mycket som fångas upp i krontaket och, tillsammans med förnafallet, hur mycket som cirkulerar internt mellan träd och mark.

 

Variabler

  • normalår: Cl-, SO4-, NO3-, NH4+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, pH och vattenvolym, d.v.s. desamma som i nederbördskemiska programmet
  • kampanjår dessutom: tungmetaller och kvicksilver

För ytterligare information se IVL.

Regn och dimma fångas upp av krontaket, där en del avdunstar till atmosfären, en del tas upp direkt och en del slutligen silar igenom bladverket - krondropp - för att hamna på marken. Vissa ämnen i nederbördsvattnet, främst kväveföreningar, tas begärligt upp av kronan. Gran, som året runt har tätt sittande barr i alla riktningar, fångar upp betydligt mer nederbörd än tall och lövfällande träd.

 

Krondroppet fångas upp i plastflaskor insvepta i aluminiumfolie som skydd mot algtillväxt.

 


Kontaktpersoner: Hans.Hultberg@ivl.se (Gårdsjön), Karin.Kindbom@ivl.se (alla områden)