Vegetationsstruktur och arttäckning

Syfte
följa dynamiken i artinnehåll, artpopulationer och vegetationsstruktur i områdets större växtsamhällen

Data från detta underprogram utgör ett underlag för beskrivning av områdets art-, struktur- och samhällsdiversitet och deras dynamik. Struktur och dominansförhållanden i alla skikt i vegetationen har betydelse vid bland annat beräkning av nederbördsuppfångning och ämnescirkulation. Programmet ger också data för skattning av undervegetationens biomassa.

Observationer görs inledningsvis och när större förändringar inträffat. t.ex. brand, omfattande stormfällning eller succession efter tidigare ingrepp. De utförs på cirkelytor med 5,64 m radie, d.v.s. en yta av 100 m2, som i Ståndortskarteringen. På ytorna noteras träd, buskar, övriga kärlväxter, mossor och lavar i fyra skikt nämligen trädskikt (träd > 5m), buskskikt (träd 1-5 m, buskar >1 m), fältskikt (träd och buskar < 1m, övriga kärlväxter) och bottenskikt (mossor och lavar).

 

Variabler
täckning (%) hos alla arter och skikt, fertilitet hos kärlväxter (1=<10%, 2=>10% av alla skott fertila, d.v.s. med blomknoppar, blommor, frukter, fruktrester eller sporangier i motsvarande stadier)

På en 100 m2 cirkelyta bedöms täckning av alla arter och skikt – träd-, busk-, fält- och bottenskikt. (Tiveden.) (Se också figur under Trädbiomassa och trädindikation!)


Kontaktperson: Sven.Brakenhielm@ma.slu.se