Aneboda

Vägkarta /Road map/
Topgografi, stationer, provytor /Topography, stations, plots/
Geologi - Bergrund /Geology - Bedrock/
Geologi - Jordarter /Geology - Soil parent material/

Vägkarta /Road map/

Vägbeskrivning /Get directions/

Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Logi: Anegården i Aneboda, vandrarhem nära Moheda. /Aneboda is situated 28 km straight to the northwest of Växjö, roughly 10 road kilometres south of Lammhult. The IM site is about one kilometre southwest of Aneboda church. Accommodation: Anegården at Aneboda, youth hostel near Moheda../

 

Topografi, provtagningsstationer och provytor /Topography, sampling stations and plots/ (Ladda ner/Download/)
/

 • Internationell kod /International code/: SE14
 • Latitud/longitud: N57°07´, E14°33´
 • Rikets nät /Swedish Grid/: 633235/142395
 • Län /County/: Kronobergs län (G)
 • Kommun /Community/: Växjö
 • Markägare /Land owner/: Staten genom Naturvårdsfonden /State/
 • Avrinningsområdets areal /Size of catchment/: 19,6 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad) /Long-term average precipitation (not corrected)/: c:a 712 mm
 • Medeltemperatur, långtids- /Long-term average temperature/: c:a +5,8 °C
 • Snötäckets varaktighet /Snow cover/: c:a 110 dagar /days/
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C) /Length of vegetation period (mean temp. > +5°C)/: c:a 195 dagar /days/
 • Naturgeografisk zon /Biome/: Boreonemoral /Boreo-nemoral/
 • Dominerande vegetation /Dominant vegetation type/: Granskog av blåbärsristyp /Norway spruce - Vaccinium myrtillus fores/
 • Dominerande jordmån /Dominant soil type/: podsol
 • Berggrund /Bedrock/: granit /granite/
 • Luftföroreningsnedfall /Air pollutant deposition/: måttligt, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/år /moderate, N c:a 19 kg, S c:a 20 kg/ha/year/
 • Markanvändningshistorik: Skog i flera hundra år med kreatursbete fram till 1930-talet. Förmodligen har området kalavverkats ca 1860 och därefter successivt självföryngrats. Skogen har utsatts för lätt gallring under perioden 1940 till 1955. Stormen Gudrun fällde ca 20% av granskogen i januari 2005 och granbarkborreangrepp har drabbat ca 30% av kvarvarande granskog 2008.
  /Woodland for centuries and subject to grazing by cattle till the 1930´s. Probably clear-felled in the 1860´s and subsequently established spontaneously. Forest slightly thinned in the 1940´s and 1955./
 • Övrigt: IM-området Aneboda, omgivande skogsmark och myr ingår i ett naturskyddsområde, som är ett NATURA 2000 område. Hydrologisk forskning har genomförts i avrinningsområdet under 1980-talet under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Vegetationstillstånd och markinventering har genomförts sedan 1982. Den nuvarande intensiva monitoringen av ekosystemet startade 1995.
  /The IM site and nearby forest and bog are nature reserve. The catchment was subject to hydrological research in the 1980´s conducted from the nearby IVL station. Vegetation and soil intensive plots within PMK were monitored from 1982 onwards./
Skogen i Aneboda domineras av äldre gran med inslag av bok i buskskiktet. Stora block är vanliga. /The forest at Aneboda is dominated by old Norway spruce with admixture of beech (Fagus sylvatica), particularly in the shrub layer. Big boulders are abundant./