Gammtratten

Vägkarta /Road map/
Topgografi, stationer, provytor /Topography, stations, plots/
Geologi - Bergrund /Geology - Bedrock/
Geologi - Jordarter /Geology - Soil parent material/

Vägkarta /Road map/


Vägbeskrivning /Get directions/

Gammtratten är belägen fågelvägen tio mil rakt väster om Umeå, drygt fem vägmil sydost om Åsele nära den lilla byn Norrtjärn. Logi: Vandrarhem i Tegelträsk, stugby i Rödvattnet. /Gammtratten is situated 100 km straight to the west of Umeå and roughly 50 road kilometres southeast of Åsele near the little village of Norrtjärn. Accommodation: Youth hostel at Tegelträsk, cabins at Rödvattnet./

 

Topografi, provtagningsstationer och provytor /Topography, sampling stations and plots/ (Ladda ner/Download)

 • Internationell kod /International code/: SE16
 • Latitud/longitud: N63°51´ E18°07´
 • Rikets nät /National Grid/: 708571/161410
 • Län /County/ : Västernorrlands (Y)
 • Kommun /Community/: Örnsköldsvik
 • Markägare /Land owner/: Staten genom Naturvårdsfonden /State/
 • Avrinningsområdets areal /Size of catchment/: c:a 45 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad) /Long-term average precipitation (not corrected)/: c:a 750 mm
 • Medeltemperatur, långtids- /Long-term average temperature/: c:a +1,2 °C
 • Snötäckets varaktighet /Snow cover/: c:a 175 dagar /days/
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C) /Length of vegetation period (mean temp. > +5°C)/: c:a 145 dagar /days/
 • Naturgeografisk zon /Biome/: Mellanboreal /middle boreal/
 • Dominerande vegetation /Dominant vegetation type/: blåbärsgranskog, blåbärsbarrblandskog /Norway spruce - Vaccinium myrtillus forest/
 • Dominerande jordmån /Dominant soil type/: podsol /Podzol/
 • Berggrund /Bedrock/: ung granit och pegmatit /young granite and pegmatite/
 • Luftföroreningsnedfall /Air pollutant deposition/: litet, kväve c:a 4 kg, svavel c:a 8 kg/ha/år /very small, deposition of N c:a 4 and S c:a 8 kg/ha/year/
 • Markanvändningshistorik: Stora ”dimensionsträd” fällda kring 1900. Lätt boskapsbete till omkring 1950. Skogsbrand har förekommit till för över hundra år sedan, främst på torra sluttningar. /Land-use history: Biggest trees felled around 1900. Light grazing by cattle up to the 1950´s./
 • Övrigt: Området utgör en del av ett 754 ha stort naturreservat, bildat 1998. /Other information: The site is part of a nature reserve. Forest fires > 100 years ago on dry slopes./

I sluttningen mot berget Gammtratten finns gamla levande och döda tallar. Den äldsta levande är omkring 450 år gammal. /In the slope of the height of Gammtratten there are old living and dead Scots pines. The oldest living is about 450 years old./