Kindla (Kindlahöjden)

Vägkarta /Road map/
Topgografi, stationer, provytor /Topography, stations, plots/
Geologi - Bergrund /Geology - Bedrock/
Geologi - Jordarter /Geology - Soil parent material/

För ytterligare information /For further information/: Lst Kindla, SNF Kindla

Vägkarta /Road map/

Vägbeskrivning /Get directions/

Kindla är beläget fågelvägen drygt 2,5 mil nordväst om Lindesberg, cirka 15 vägkm nordväst om Storå/Guldsmedshyttan och 7 km från den lilla byn Nyberget. Logi: Nyberget. /Kindla is situated about 25 km straight to the northwest of Lindesberg, roughly 15 road kilometres northwest of Storå/Guldsmedshyttan near the little village of Nyberget. Accommodation: Nyberget../

 

Topografi, provtagningsstationer och provytor /Topography, sampling stations and plots/ (Ladda ner/Download)

 • Internationell kod /International code/: SE15
 • Latitud/longitud: N59°45´, E14°54´
 • Rikets nät /Swedish Grid/: 662650/144950
 • Län /County/: Örebro län (T)
 • Kommun /Community/: Lindesberg
 • Markägare /Land owner/: Staten genom Naturvårdsfonden /State/
 • Avrinningsområdets areal /Size of catchment/: 20,4 ha
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad) /Long-term average precipitation (not corrected)/: c:a 850 mm
 • Medeltemperatur, långtids- /Long-term average temperature/: c:a +4 °C
 • Snötäckets varaktighet /Snow cover/: c:a 130 dagar /days/
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C) /Length of vegetation period (mean temp. > +5°C)/: c:a 180 dagar /days/
 • Naturgeografisk zon /Biome/: Sydligt boreal /southern boreal/
 • Dominerande vegetation /Dominant vegetation type/: blåbärsgranskog /Norway spruce - Vaccinium myrtillus fores/
 • Dominerande jordmån /Dominant soil type/: podsol
 • Berggrund /Bedrock/: grovkorning granit /coarse-grain granite/
 • Luftföroreningsnedfall /Air pollutant deposition/: måttligt, N c:a 8 kg, S c:a 10 kg/ha/år /moderate, N c:a 8 kg, S c:a 10 kg/ha/year/
 • Markanvändningshistorik: Sedan 1500-talet har skogen avverkats i omgångar för träkolsframställning att användas i den närbelägna hyttan vid Nyberget. I området har påträffats åtta kolbottnar, flera med kojrester! Nuvarande bestånd är cirka 95 år, troligen sått efter senaste kalavverkningen i början av 1900-talet. I övre delen av området finns bland annat enstaka lärkträd.
  /Land-use history: Trees have been felled for charcoal to be used in the neighbouring furnace since the 16th century. At the IM site eight ”charcoal bottoms” have been traced, several of them with remnants of cabins. The present stands are about 95 years old, probably sown since the latest clear-felling in the early 1900th century. In the upper part there are a few larch trees./
 • Övrigt: Området ligger i östra kanten av det 933 ha stora naturreservatet Kindla, som bildades 1999. /Other information: The site is situated on the eastern edge of the large (933 ha) nature reserve Kindla, established in 1999./

I Kindla är homogena, grandominerade trädbestånd vanliga. På fastmarken dominerar stor kvastmossa (Dicranum majus). /At Kindla homogeneous, spruce-dominated stands are common. Most of the ground is covered with Dicranum-mosses./