Totalfosforanalyser vid IMA

Institutionen för miljöanalys (IMA) vid SLU har under lång tid analyserat många olika vattenkemiska variabler. För flertalet av dessa variabler finns långa tidsserier, i många fall upp till 35 år långa mätserier. Institutionen har som ambition att ständigt förbättra analyserna, vilket sker genom en ständig utveckling av analysmetoderna, samt genom förnyad analysutrustning.

I december år 2000 inledde IMA en utredning och översyn av tillförlitlighet och kvalitet på de totalfosforanalyser som utförts under de senaste 30-35 åren. Den här presenterade utredningen är förutsättningslös och ägnad att klarlägga alla typer av analysproblem med avseende på totalfosfor över så lång tidsperiod som kan överblickas. Utredning av problem inom det lägre haltområdet har dock prioriterats.

Granskning av totalfosforanalyserna resulterade i att avvikande nivåer uppdagades för perioden januari 1991 - juni 1996. Avvikelsen har visats sannolikt vara ett absolut fel som har resulterat i en förhöjning på ca. 1,2 µg P/l (95%-igt konfidensintervall = ± 0.2 µg P/l).

Förhöjningen av totalfosfornivån har störst effekt på sjöar och vattendrag med låga halter, speciellt i vatten med liten inom- och mellanårsvariation såsom Vänern och Vättern. Nivån i mindre sjöar, samt vattendrag med stor haltvariation påverkas dock endast i mindre utsträckning eftersom påverkan från omgivningen har större betydelse i dessa fall.

Fullständiga rapporten i pdf-format (760 KB):