Welcome to GoLive CyberStudio 3 Bild:Eutrofieringsvinjett
Welcome to GoLive CyberStudio 3 I Sverige finns ca 50 mätstationer för vattenkemi i flodmynningar. Mätningar görs 12 ggr/år från 1967-71 och avrinningen från ca 85% av landets yta beskrivs. I figuren visas de avrinningsområden där mynningsstationerna vid havet visar signifikanta koncentrationstrender för perioden 1971-1990. Snedstreckat motsvarar signifikant ökande halt och rutmönstrat anger signifikant minskande halt. (Analysen är gjord med bivariat linjär regression månadsvis mot tid och vattenföring. Avvikelsen från 0 för medelvärden av alla månadsriktningskoefficienter har testats, p=0,05).

Fosforhalten minskade signifikant bara i 5 vattendrag (Ljusnan, Gavleån, Emån, Helgeån och Viskan) medan den ökade i 3 vattendrag (Nyköpingsån, Botorpsströmmen och Örekilsälven). Däremot ökade både totalkväve- och nitrathalter på ett stort antal stationer under perioden. Både för fosfor och kvävehalter gäller att det är svårt att separera naturliga från mänskligt betingade orsaker till förändringarna. Tolkningsproblemen skapas framför allt av 1980-talets generellt höga avrinning som inneburit naturligt ökade halter av organiskt material, organiskt kväve, nitrat och totalfosfor. Detta kan åtminstone för fosforns del ha dolt en del av vinsterna av insatta åtgärder som den långtgående fosforreduktionen i kommunala reningsverk under perioden. För kvävets del kan avrinningsökningen innebära att haltökningen till mindre del orsakades av mänsklig aktivitet under 1980-talet. Den mänskligt betingade ökningen kan kanske främst ha ägt rum under 1970-talet.

Kartbild: AvrinningomrŒden i Sverige med signifikanta koncentrationsf  


Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
 

Uppdaterad 97-02-14 Welcome to GoLive CyberStudio 3
Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se