Inst. f
Metaller i sjöar och vattendrag


Metaller i sjöar och vattendrag


Metaller förekommer naturligt i låga halter i sötvatten. I sediment och organismer är halterna högre genom en naturligt förekommande anrikning. Halten varierar beroende på berggrund och jordarter i tillrinningsområdet för sjön eller vattendraget. Vattnets surhet och innehåll av organiskt material m.m. påverkar också metallhalterna så att en betydande variation förekommer redan under naturliga förhållanden.

Människan har bidragit till att öka metallhalterna i miljön. Genom utsläpp till luft och spridning över vidsträckta områden har halterna av vissa metaller ökat generellt i svenska sjöar och vattendrag. Blyanalyser på större djup i svenska sjösediment har t.ex. visat att den atmosfäriska blydepositionen ökade över den naturliga bakgrundsnivån redan för mer än 2600 år sedan. Innan 1800-talets industrialisering hade blykoncentrationen i sediment i södra Sverige redan ökat 10-30 gånger över bakgrundsnivån p.g.a. atmosfärisk deposition.

Till de s.k. tungmetallerna brukar man räkna metaller med en större täthet än 5 g/cm3. Metallerna är oförstörbara och bryts inte ner, och är således exempel på stabila (persistenta) ämnen. En del metaller är essentiella eller livsnödvändiga för levande organismer i små koncentrationer, t.ex. koppar, zink och krom. Andra metaller har såvitt man vet ingen nödvändig funktion hos levande organismer. t.ex. bly, kadmium, kvicksilver och arsenik. Redan i mycket låga koncentrationer kan dessa metaller vara skadliga för växter och djur.

Som en vägledning för när störningar av ekosystemet kan förekomma kan värdena i tabellen nedan användas. Dessa värden är baserade på utvärderingar av biologiska effekter samt internationella gränsvärden. Med känsliga vatten avses vatten som är mjuka, närings- och humusfattiga och har låga pH-värden. Med effekter menas att här att arter eller artgrupper tar skada främst genom försämrad reproduktion eller som en sämre överlevnad i tidiga livsstadier. I tabellen anges även uppskattade halter för opåverkade vatten.

  Risk för effekter i känsliga vatten (µg/l) Naturlig halt i opåverkade vatten (µg/l)

Cu1 > 3 < 1
Zn > 20 < 3
Cd > 0,1 < 0,005
Pb > 1 < 0,005
Cr > 5 < 0,2
Ni > 15 < 0,5
As > 5 < 0,2

1 Värdena gäller framförallt för sjöar och mindre vattendrag. För större vattendrag är ofta bakgrundshalterna högre.

Analyser av metaller ingår i de nationella miljöövervakningsprogrammen. Mätningar genomförs i sjöar, vattendrag och sediment.

 

Metaller i sjöar

Den beskrivning av tillståndet i svenska sjöar som ges här är baserad på metallanalyser från 1165 sjöar som ingick i Riksinventeringen 1995 . De allra flesta sjöarna i inventeringen är opåverkade av lokala källor. Norrbottens län har strukits från databasen p.g.a. kontaminering vid provtagningen.

Halterna av metallerna koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel, kobolt, och arsenik redovisas som kartor. Av kartorna framgår att metallerna uppvisar ett storregionalt mönster med högre halter i södra Sverige jämfört med norra delen av landet. Haltfördelningen inom södra Sverige varierar dock starkt. För zink och kadmium återfinns de högsta halterna i huvudsak inom de västra delarna medan områden med höga halter av bly och koppar är belägna inom den sydligaste respektive östra delen. Till en del beror dessa variationer på de omvärldsfaktorer som påverkar förekomsten av olika metaller. De surhetsrelaterade metallerna (zink och kadmium) har t.ex. sina högsta halter i sydvästra Sverige där försurningen är mest påtaglig. Andra faktorer som har betydelse är det storregionala nedfallet och geologiska förhållanden.

Utöver det storregionala mönster för metallerna i sjöar märks också en påverkan från enskilda större punktutsläpp av metaller till luft. Detta är mest tydligt i området kring Skellefteå vid Norrlandskusten där Sveriges största enskilda utsläppskälla av metaller är belägen, smältverket vid Rönnskär. Halterna av de flesta metaller är tydligt förhöjda i sjöar belägna många mil från utsläppskällan. Speciellt tydligt är detta för arsenik.

De haltnivåer som redovisas i kartorna är i regel i nivå med halterna för opåverkade vatten (se tabellen ovan). Bly, kadmium och zink visar dock en mer storskalig haltförhöjning.

 

Metaller i vattendrag

Med undantag för aluminium analyserades inte metaller i riksinventeringen av vattendrag 1995. Istället beskrivs tillståndet i vattendrag utifrån data från 92 vattendragsstationer (i medeltal 6 st per region) som alla ingår i den nationella och regionala miljöövervakningen av s.k. tidsserievattendrag. Data redovisas som boxdiagram som visar medelhalter och percentiler för vattendragen i respekive region. Det bör noteras att region 2b och region 13 saknar vattendragsstationer där metallhalter mäts.

Metallhalterna i vattendrag uppvisar i stort sett samma storregionala mönster som de tidigare redovisade halterna i sjöar, dvs. högre halter i södra Sverige jämfört med norra delen av landet. Halterna av de flesta metaller är ca 2 till 3 gånger högre i den södra delen av landet jämfört med i den norra. Haltskillnaderna beror dels på ett högre nedfall av metaller och försurande ämnen i södra Sverige och dels på att den naturliga bakgrundsnivån är högre här.

Halterna av koppar, krom, nickel, kobolt, arsenik och vanadin i vattendrag i jordbruksbygderna kring de stora sjöarna avviker med högre värden. En orsak till detta kan vara ett naturligt högre utflöde av metaller från de postglaciala leror som finns i dessa områden.

 

Källor:

Alm, G., Tröjbom, M., Borg, H., Göthberg, A., Johansson, K., Lindeström, L. och Lithner, G., 1999. Metaller. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport 1. – Naturvårdsverket rapport 4920.

 


Welcome to GoLive CyberStudio 3
Textsida  |  Naturvårdsverket  |  SLU, Miljöanalys

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Kjell Johansson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se