Miljömålsuppföljning 2005

Kemisk provtagning i sjöar

Röd markering anger registrerat prov