Storlek och form:

Total area (km2) 1,743
Vattenytans area (km2) 1,728
Vattenvolym (Mm3) 9,907
Volym epilimnion (0-8 m) (%) 73
Maximalt djup (m) 32
Medeldjup (m) 5,7
Mediandjup, D50 (m) 4,1
Total strandlinjelängd (km) 12,00
Strandflikighet (%) 198
Total bottenareal (km2) 1,730
Bottenareal i epilimnion (%) 82

Avrinningsområde:

Total area (km2) 9,73
 Andel (%)
Övre Skärsjön 18
Barrskog 37
Blandskog 16
Hygge 14
Löv/sly 1
Myr, bevuxen 7
Myr, öppen 3
Jordbruksmark 4

Hydrografi:

Tillrinningsområdets areal (km2) 8,00
Arealspecifik avrinning (l/km2, s) 11
Teor. vattenomsättningstid (år) 3,6

Sjön är dämd men numera (sedan minst 10 år) ej reglerad.Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se