Fysikalisk-kemiska förhållanden:

Vattenkemiska och fysikaliska medelförhållanden april-okt år 1989-93
  Försurning Växtnäring Organiskt material
Kond
(mS/m)
pH
 
Alk
(mekv/l)
SO4
(mekv/l)
Tot-P
(µg/l)
Tot-N
(µg/l)
NH4-N
(µg/l)
NO3-N
(µg/l)
Abs420f
(µg/l)
CODMn
(mg/l)
TOC
(mg/l)
Siktdjup
(m)
Epilimnion 6 6,77 0,159 0,219 12 374 9 6 0,037 5,75 6,9 4
Bottenvatten 6,3 6,18 0,189 0,204 24 447 109 17 0,046 6,43 7,6

Vattentemperatur i ytvatten (månadsmedel, min, max 1989-93)
Vattentemperatur i ytvatten (månadsmedel, min, max 1989-93
Syrgashalter i bottenvatten (månadsmedel, min, max, 1989-93, 9m)
Syrgashalter i bottenvatten (månadsmedel, min, max, 1989-93, 9m)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i epilimnion (månadsmedel, 9m, 1989-93)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i epilimnion (månadsmedel, 9m, 1989-93)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i bottenvatten (månadsmedel, 9m, 1989-93)
Totalfosfor-, ammonium-, och nitratkvävehalter i bottenvatten (månadsmedel, 9m, 1989-93)Föregående

26 svenska referenssjöar 1989 - 1993, en kemisk-biologisk statusbeskrivning.

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala

©Naturvårdsverket 1996


Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se