IKEU förändras

IKEU utvecklas från 2010 för att möta nya behov


IKEU har utvärderats (rapporten jämte ett antal underlagsrapporter finns tillgängliga på Naturvårdsverkets webbokhandel: Utvärdering av IKEU 1990-2006. Syntes och förslag. Naturvårdsverket Rapport 6302) och under hösten/vintern har Naturvårdsverket beslutat om en rad förändringar i programmet. Omprioriteringarna motiveras framför allt av att det finns behov av kunskap rörande hur kalkning bäst kan trappas ned och/eller avslutas utan att riskera biologiska skador, vilket är en konsekvens av att försurningssituationen i stora delar av landet gradvis förbättras som en följd av minskad deposition. Det är också viktigt att programmets koppling till kalkningsverksamheten stärks, vilket sker dels genom organisatoriska förändringar, dels genom utökade satsningar på kommunikation.

 • IKEU har som vision att ta fram data och vetenskapliga analyser till grund för en hållbar och effektiv kalkningverksamhet anpassad till antropogen försurning.
  • IKEU har som uppdrag: att bedriva en nationell uppföljning av långsiktiga effekter av kalkning på sjö- och vattendragsekosystem (Miljöövervakning).
 • att genomföra vetenskapliga analyser som ökar kunskapen om försurning och kalkning (Forskning och utveckling).
 • att producera kunskap som bidrar till att Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna kan bedriva en väl fungerande, effektiv och till försurningssituationen anpassad kalkningsverksamhet som vilar på vetenskaplig grund (Myndighetsstöd).
 • att kommunicera resultat, kunskaper och slutsatser från ovanstående uppdrag på ett sätt som är anpassat till användarnas behov och förutsättningar (Kommunikation).
  1. Organisationen har delvis gjorts om. De viktigaste förändringarna är att en referensgrupp med 3 representanter för länsstyrelserna och vattenmyndigheterna knyts till programmet, samt att delprogrammen får namngivna ansvariga, vilka tillsammans med den vetenskaplige programledaren utgör en koordineringsgrupp som leder och samordnar arbetet.
  2. Ökade resurser avsätts för kommunikation. Hemsidan kommer att omarbetas och kontakterna med kalkningsansvariga på länsstyrelserna ska utvecklas. Rapporter från IKEU ska ha en sammanfattning i vilken de praktiska tillämpningarna av resultaten och/eller betydelsen för kalkningsverksamheten sammanfattas.
  3. Ökade resurser avsätts för löpande vetenskaplig utvärdering av resultaten


  Förändringar i löpande program

  • Delprogrammet för att studera kalkningsavslut utökas med ytterligare objekt (dvs sjöar och vattendrag som idag är intensivstuderade kalkade objekt inom IKEU).
  • Vattenkemiska målobjektsundersökningar planeras att genomföras i omdrevsform.
  • Extensivprogrammen i sjöar och vattendrag upphör från och med 2010.
  • Provtagningarna i sjöarna Lien och Gyltigesjön upphör från och med 2010.
  • Överkalkningsprogrammet upphör från och med 2011.
  • Provtagningen för kvicksilver i fisk minskas; ingen provtagning av gädda och stor abborre, provtagningen upphör i 4 sjöar (utöver Lien och Gyltigesjön).
  • Provtagning av profundal bottenfauna upphör.
  • Provtagningsfrekvensen för växtplankton minskas till 4 gånger per år (april, maj, juli, augusti).
  • Vattenkemisk provtagning på 5 m djup i sjöarna upphör under isfri säsong (syrgasprov ska dock tas även fortsättningsvis vid alla provtagningstillfällen, liksom vattenkemiprov då isen ligger).
  • Mätningar av absorbansspektra och fluorescensspektra för kvalitativ karaktärisering av löst organiskt kol kommer att införas i pilotskala under 2010.

  Förändringar kommer att implementeras stegvis under 2010.


  Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
  Institutionen för vatten och miljö, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
  Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
  Fax: 018-67 31 56
  Uppdaterad 10-01-20 14:48:27.