OBS! Du har kommit till IKEUs gamla hemsida. Denna webbplats uppdateras inte längre. Klicka här för att komma till IKEUs nya hem på nätet (http://www.slu.se/ikeu). Båda sajterna kommer att vara online under uppbyggnadsfasen av den nya webbplatsen.

Nyheter:

Fakta:

IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) är Naturvårdsverkets program för nationell uppföljning av effekter av kalkning i sjöar och vattendrag.Det genomförs av:
 
Institutionen för vatten och miljö (IVM)
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)
Sötvattenslaboratoriet (Sö-lab)
 
Web-platsen för IKEU ligger hos Institutionen för vatten och miljö.
Programmet startades år 1989 med mål att undersöka de långsiktiga kalkningseffekterna i många delar av ekosystemen parallellt och integrerat. Programmet finansieras inom det statliga kalkningsanslaget och program och verksamhet utformas av en projektstyrgrupp inom Naturvårdsverket. Ett femtontal forskare vid olika laboratorier är, eller har varit, knutna till programmet.

IKEU-programmets vision och uppdrag (reviderade 2010):

  • IKEU har som vision att ta fram data och vetenskapliga analyser till grund för en hållbar och effektiv kalkningverksamhet anpassad till antropogen försurning.
    IKEU har i uppdrag att:
  • Bedriva en nationell uppföljning av långsiktiga effekter av kalkning på sjö- och vattendragsekosystem (Miljöövervakning).
  • Genomföra vetenskapliga analyser som ökar kunskapen om försurning och kalkning (Forskning och utveckling).
  • Producera kunskap som bidrar till att Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna kan bedriva en väl fungerande, effektiv och till försurningssituationen anpassad kalkningsverksamhet som vilar på vetenskaplig grund (Myndighetsstöd).
  • Kommunicera resultat, kunskaper och slutsatser från ovanstående uppdrag på ett sätt som är anpassat till användarnas behov och förutsättningar (Kommunikation).

Bakgrund:

I Sverige utförs kalkning av vatten i sjöar och vattendrag med statliga bidrag sedan 1976. Den organiseras avrinningsområdesvis av länsstyrelserna enligt en fastlagd strategi.

Målet med kalkning är att motverka försurningens negativa inverkan på det naturliga djur- och växtlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig.

Vattenkemiska mål för pH är riktvärden som indikerar att kalkningen nått avsedd kemisk effekt. De vattenkemiska målen innebär att pH och oorganiskt aluminium inte någon gång under året påverkar det naturliga djur- och växtlivet på ett negativt sätt. Samtidigt är det viktigt att inte i onödan kalka till onaturligt höga pH-värden. pH-målen baseras i första hand på förekomst eller tidigare förekomst av känsliga arter med naturlig hemvist i vattenområdet.

  • pH-mål 6,2: Flodpärlmussla
  • pH-mål 6,0: Lax, mört (i sjöar) och flodkräfta
  • pH-mål 5,6: Övriga vatten

pH-målet bör inte underskridas vid något tillfälle under året. Vid högflöden bör de angivna målen inte överskridas med mer än 0,4 pH-enheter, vilket utgör riktvärde för överkalkning. Även vid låga flöden är det önskvärt att minimera överkalkning.

Kalkning till 5,6 eller därunder kan innebära en ineffektiv avgiftning av oorganiskt aluminium. Om halter över 50 µg/l uppmäts efter kalkning kan ett högre pH-mål övervägas.

De kemiska och biologiska effekterna av kalkningsåtgärderna har följts med hjälp av olika typer av uppföljningsprogram, varav IKEU-programmet presenteras här.


       

Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för vatten och miljö, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56
Uppdaterad 10-01-15 14:48:27.