Kalkningens strategi och terminologi

För att uppnå kalknigsverksamhetens långsiktiga och kortsiktiga mål har en praktisk handledning - Kalkning av sjöar och vattendrag (Handbok 2002:1) - utgivits av Naturvårdsverket. Planering och genomförande av kalkningsåtgärder skall baseras på tillståndet i hela avrinningsområden som då kallas åtgärdsområden. Där skall de för olika objekt bästa kombinationerna av åtgärdstyper användas både vad gäller spridningssätt och tillförda kalkmängder. Enligt terminologin utförs kalkning i åtgärdsobjekt (åtgärdssjöar, åtgärdsytor och åtgärdspunkter). Målsjöar och målsträckor eller -punkter är sjöar eller vattendrag där kalkningsmål skall uppfyllas. Där skall också kalkningens effekter mätas vilket bl. a. görs inom IKEU-programmet. Terminologin framgår nedan.

  Ett åtgärdsområde är ett avrinningsområde med försurning av sjöar och /eller vattendrag som ska åtgärdas genom kalkning. Åtgärdsområdet innefattar målområden i både sjöar och vattendrag (målsjöar, målsträckor). Sjöar, våtmarker och vattendrag som kalkas utgör åtgärdsobjekt (åtgärdssjöar, åtgärdsytor och åtgärdspunkter). Vissa åtgärdssjöar och åtgärdssträckor är samtidigt målområden. I andra fall är åtgärds- och målområden fysiskt skilda. Måluppfyllelsen i målområdena kontrolleras med provtagning i målpunkter och ev. behov att justera kalkningen bedöms med provtagning i styrpunkter.

IKEU-programmet följer kalkningseffekter i sjöar som är kombinerade mål och åtgärdssjöar, rena åtgärdssjöar eller enbart målsjöar. Ofta blandas flera kalkningstekniker för att uppnå bästa effekt i sjöarna. IKEU styr inte valet av teknik i enskilda fall och kan inte styra ev. ändringar av teknik. De rena åtgärdssjöarna kan ibland vara "depåkalkade" och effekter av ev. överkalkning i sådana sjöar kommer studeras nu i IKEU-programmet.

Inom IKEU har en renodling av de använda kalkningsmetoderna eftersträvats för varje målsträcka eller målpunkt inom IKEU:s intensiva undersökningsprogram för kalkade vattendrag. Härigenom blir det möjligt att koppla åtgärdstyper till kemisk och biologisk effekt.


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 07-12-02 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se