Olika program för kalkningsuppföljning

 För att följa upp att kalkningens vattenkemiska och biologiska mål uppnås genomförs undersökningar dels i en regional uppföljningsverksamhet som länsstyrelserna svarar för, dels i en nationell uppföljning där Naturvårdsverket är huvudman. Den regionala uppföljningen har den största volymen och omfattar årligen:

ca 20000 kemianalyser (ca 5000 prov)

ca 1000 vattendragsprovfisken (elfisken)

ca 100-150 sjöprovfisken

ca 700 bottenfaunaprovtagningar

Redovisningen görs dels i form av rapporter, dels matas mätdata in i Länsstyrelsernas databaser och i "Databas för Miljö- och Naturvård" (DMN). Länsstyrelserna rapporterar också kalkningsverksamhet i form av årliga s.k. nyckeltalsredovisningar där bl.a. kalkningsframgången kan utläsas. Under de senaste åren har länsstyrelserna sammanställt sin kunskap om kalkade objekt och kalkning i länsvisa kalkningsplaner. I dessa finns också program för framtida kalkning.

Inom den nationella kalkningsuppföljningen följs kalkningseffekter upp inom den s.k. MiljöMålsUppföljningen (MMU) 2005. Tidigare har motsvarande s.k. Riksinventeringar genomförts vart 5:e år. Den senaste provtagningen (MMU) omfattade:

930 kalkpåverkade sjöar (av ca 3400 provtagna)

180 kalkpåverkade vattendrag (av ca 700 provtagna)

I den nationella uppföljningen ingår också Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU) med intensiv provtagning av många variabler i 45 sjöar och 40 vattendrag. Programmet har nu 7 delprogram som avser att med olika angreppsätt mäta långtidseffekter av kalkning.


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 10-01-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se