Skuggälven, Västra Götalands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 27,6
Vattendragslängd (km) 82,2
Höjd över havet (m) 22-207
Flodområde 111-Strömsån
Topografisk karta 09A-NO
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Mörkebacka elfiske

654143

124723

Ängarna vattenkemi
bottenfauna
elfiske

654141

124734

Salen elfiske 654035 124845
Nordvamms-sjöns utlopp elfiske 653924 124854

Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se