Welcome to GoLive CyberStudio 3
Metaller i sjöar och vattendrag - Riksinventeringen 1995

 

Riksinventeringen 1995

Inom ramen för den s.k. Riksinventeringen 1995 insamlades prover från ett stort antal slumpvis utvalda sjöar och vattendrag med avseende på surhetstillstånd, näringstillstånd, metaller och delar av den biologiska mångfalden (bottenfauna). Provtagningarna samordnades mellan de nordiska länderna för att möjliggöra gemensamma utvärderingar. Provtagningen utfördes i samband med höstcirkulationen av sjöarna, dvs. den period då hela vattenmassan är omblandad.Totalt provtogs 4113 sjöar och 696 mindre vattendrag. Prover för vattenkemiska analyser togs i samtliga sjöar och vattendrag medan prover för analys av metaller togs i 1039 sjöar. Bottenfaunaprover togs från strandzonen i 538 sjöar och i samtliga vattendrag. Nationella sjöinventeringar har genomförts vart femte år sedan 1972/75. Under senare år har resultaten från sjöinventeringarna bl.a. utgjort underlag för internationella överenskommelser om utsläppsbegränsningar av svavel och kväve. I Naturvårdsverkets rapport nr. 4813 ges en utförlig redovisning av resultaten från Riksinventeringen 1995.

 


Welcome to GoLive CyberStudio 3
Textsida  |  Naturvårdsverket  |  SLU, Miljöanalys

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Kjell Johansson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se