Metoder använda inom IKEU
 Undersökningarna följer etablerade principer för miljöövervakning enligt Naturvårdsverkets metodhandbok. Här ges metodik dels för sjöundersökningar, dels för vattendragsundersökningar. Metoderna är vidare uppdelade på ett provtagningsmoment och ett analysmoment för de olika typer av undersökningar som görs.
Sjöundersökningar
 Provtagning  Analys
 Vattenkemi  Metaller, Aluminium, Allm kemi
 Växtplankton  Växtplankton
 Djurplankton  Djurplankton
 Bottenlevande djur  Bottenlevande djur
 Provfiske  Beståndsberäkning, åldersanalys, index
 Vattendragsundersökningar
  Provtagning  Analys
 Vattenkemi  Metaller, Aluminium, Allm kemi
 Bentiska kiselalger  Bentiska kiselalger, index
 Bottenlevande djur  Bottenlevande djur, index
 Provfiske  Beståndsberäkning, åldersanalys, index


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 06-08-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se