Welcome to GoLive CyberStudio 3
Metaller i sjöar och vattendrag - Kartor och diagram

 

Kartor och diagram

Halterna av de mer välundersökta metallerna redovisas på kartorna via länkarna nedan. Metallkartorna med isolinjer är framtagna med hjälp av en interpoleringsmetod som bygger på en medianfiltreringsalgoritm. 1165 sjöar har ingått i interpoleringen. För var 25:e km har ett medianvärde för alla sjöar i en 100 x 100 km omgivning beräknats, dvs en ruta med denna storlek har lagts som en beräkningsmask med sitt centrum i punkten. Detta har genererat ett punktraster över Sverige med tätheten 25 km. Dessa punkter har sedan bearbetats i Arc/Info. Punkterna har där översatts till raster med en interpolering som ger en mjuk övergång mellan de framräknade punkterna. Interpoleringen har begränsats med hjälp ev en mask för Sverige. Isolinjer har sedan dragits och kartan färgsatts.

Kartor Diagram

Arsenik (As) Arsenik (As)
Kadmium (Cd) Kadmium (Cd)
Kobolt (Co) Kobolt (Co)
Krom (Cr) Krom (Cr)
Koppar (Cu) Koppar (Cu)
Nickel (Ni) Nickel (Ni)
Bly (Pb) Bly (Pb)
Zink (Zn) Zink (Zn)
  Alla metaller

 


Welcome to GoLive CyberStudio 3
Textsida  |  Naturvårdsverket  |  SLU, Miljöanalys

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Kjell Johansson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se