Nu pågår

Riksinventering 2000

av 3 500 sjöar och 700 vattendrag!

Detta innebär att:

* Provtagning pågår september till december och drygt 3000 liter ytvatten och bortåt 1,5 miljoner bottenlevande djur kommer att skickas till SLU från hela landet

* Institutionen för miljöanalys på SLU koordinerar arbetet, analyserar alla prover och svarar för den vetenskapliga utvärderingen av datamaterialet

* Alla dessa data skall sedan utvärderas under 2001 för att ge en heltäckande aktuell bild av miljötillståndet. Riksinventeringar har tidigare genomförts 1972, 1975, 1985, 1990 och 1995.

* Riksinventeringen finansieras av Naturvårdsverket och är en del av det nationella miljöövervakningsprogrammet för sötvatten. Även många länsstyrelser ute i landet deltar med provtagare och egna kompletterande inventeringar

Klicka för att få läsa och veta:

* veckobrev och bilder från provtagning

* aktuell karta över provtagna sjöar och vattendrag

* aktuell karta på klassade pH-värden

* hur många vattenkemiprover som kommit in

* hur många bottenlevande djur som artbestämts

* provtagningsmanualens text som pdf-fil (768K)

* tidigare riksinventeringars data

* Naturvårdsverkets hemsida

Ansvarig för årets riksinventering är Ewa Bringmark, telefon 018-673121