Miljömålsuppföljning 2005

av 2781 sjöar

Detta innebär att:

* Provtagning pågår september till december och drygt 1700 liter ytvatten kommer att skickas till SLU från hela landet

* Institutionen för miljöanalys på SLU koordinerar arbetet, analyserar alla prover och svarar för den vetenskapliga utvärderingen av datamaterialet

* Alla dessa data skall sedan utvärderas under 2006 för att ge en heltäckande aktuell bild av miljötillståndet. Tidigare har inventeringar genomförts 1972, 1975, 1985, 1990, 1995 och 2000

* Miljömålsuppföljningen finansieras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelser ute i landet deltar med provtagare och egna kompletterande inventeringar

Provtagningsstatus etc

* aktuell karta över provtagna sjöar

* aktuell karta över klassade pH-värden

* 2000 års inventerings klassade pH-värden

* Data från denna och tidigare inventeringar


Inventeringen inleddes 2005-09-08 och kommer att indelas i flera provtagningsomgångar. Detta för att säkerställa att sjöarnas vattentemperatur är tillräcklig låg för att vattenmassan skall vara omblandad.

Första provtagningsomgång avslutades 2005-09-15 och omfattade 661 sjöar i den övre halvan av Sverige.

Andra provtagningsomgången 2005-09-25 -- 2005-09-26 provtogs 147 sjöar i de södra fjälltrakterna.

Tredje provtagningsomgången 2005-10-09 -- 2005-10-12 provtogs 256 sjöar i Dalarna och södra Norrland.

Fjärde provtagningsomgången har inletts med prov från sjöar i Hälsingland den 2005-10-23.

2005-10-31. Mer än hälften av samtliga planerade sjöar är nu provtagna.

2005-11-18. Återstår att provta ca 400 sjöar.

2005-11-30. Helikopterprovtagningen avslutad.

2005-12-27. Inventeringen avslutad.

2006-04-12. Publicering av 2005 års analysdata.

2006-04-13


Se några bilder från provtagningen.
Se även presentationen hos helikopterfirmans hemsida

Ansvarig för årets inventering är Anders Wilander, telefon 018-673111