Hovgårdsån, Hallands län


Avrinningsområde
Vattenflöde

Vattenkemi
typvärden

Vattenkemi
säsongsmönster

Bottendjur

Fisk

Kalkning

Total area (km2) 36,4
Vattendragslängd (km) 64,7
Höjd över havet (m) 43-175
Flodområde 102-Suseån
Topografisk karta 05CSV
IKEU-station Provtagning

RAK-X

RAK-Y

Brösjölynga övre elfiske

631439

131625

Brösjölynga nedre elfiske

631432

131629

Munkhättan vattenkemi
bottenfauna
elfiske

630960

131620


Gunnar Persson, Mikael Östlund <gunnar.persson@ma.slu.se>,<mikael.ostlund@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 02-12-20 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se