IKEU-programmets undersökningsmoment

Totalt genomförs från 2010 IKEU-finansierade undersökningar i 35 sjöar och på 40 vattendragsstationer (tidigare 63 resp 66). Ytterligare 10 referenssjöar intensivundersöks inom den nationella miljöövervakningen (NMÖ) och utnyttjas som referenser inom IKEU. IKEU-programmet har tidigare grupperats i 5 delar för sjöar och 4 delar för vattendrag. Efter 2010 utgår två av delprogrammen (extensivundersökta sjöar och vattendrag). Här visas vilka undersökningsmoment som genomförts i de olika sjö- och vattendragsgrupperna. Bokstäver (A; B; C; D; E) hänvisar till aktuellt programschema:
 Delprogram

Sjöar:1."Intensiv"

  Sjöar:5."Kalkavslut"

Sjöar:2."Referens"

 Sjöar:4."Överdos"

 Sjöar:3."Extensiv"

Vattendrag:1."Intensiv"2.
"Referens"4."Kalkavslut" Vattendrag:3."Extensiv"
 Vattenföring  -  -    –  –  D  –
 Temperatur, kontinuerligt  X  X  X  –  –  X  –
 Vattenkemi  A  A  A  A  E C  E
 Sedimentkemi  X  -  -  X  –  –  –
 Växtplankton  A  A  A  A  –  –  –
Vattenvegetation*  X  -  X    –  –  –
 Djurplankton  A  A  A   A  –  –  –
 Bottenfauna** B  B  B   B  –  C  –
 Fiskbestånd  B  B  B  –  –  D  –
 Metaller i fisk***  B  B B  –  –    –
Paleolimnologi**** X  -  -  –  –  –  –
 Bentiska kiselalger  –  -  –  –  –  C  –
"Surstötsprogram"*****             F  
 Vattenstånd kontinuerligt            D  

* Delprogrammet omfattar hittills 16 sjöar
** Delprogrammet omfattar litoral och sub-litoral. Profundal bottenfauna utgår från 2010.
*** Kvicksilver i liten abborre analyseras i 13 sjöar,
**** Påbörjades 1998, avslutat 2003, 12 sjöar.
***** Veckovis kemiprovtagning under våren och hösten i 19 vattendrag, kontinuerlig vattenståndsmätning


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 10-01-14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se