IKEU-programmets sjöar, välj sjögrupp

Totalt ingår från 2010 provtagningar i 4 grupper av sjöar (nedan) och 3 grupper av vattendrag i programmet. Extensivundersökta sjöar och vattendrag har utgått efter 5 års studier men data redovisas fortfarande.

De mest omfattande undersökningarna är de som ingår i IKEU:s intensivprogram med 12 kalkade sjöar och 18 kalkade vattendrag. Tillståndet i de 12 sjöarna jämförs framför allt med 17 referenssjöar varav 10 följs inom Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram (NMÖ). I programmet har tidigare ingått 26 kalkade sjöar med vattenkemiska provtagningar 4 ggr/år. I 10 hårt kalkade sjöar följs kemi och biologi intensivt för att påvisa ev. effekter av extra höga kalkhalter, Slutligen följs med intensivprovtagning vad som händer vid avslutad kalkning i 6 sjöar . I programmet finns för närvarande 45 sjöar med minst kemiprovtagning 7 ggr/år. 28 av sjöarna är kalkade. Undersökningsobjekten i olika delprojekt är valda genom olika urvalsprinciper. Gruppvisa jämförelser mellan de olika sjökategorierna finns här

1, IKEU-"intensiv"

2.Referens"intensiv"

 3.IKEU-"extensiv"

"Gamla ikeusjöarna" 1989 -12 kalkade sjöar 
kemi 8ggr/år,
biologiprov 1-4 ggr/år
klimat, 
historia

"Gamla ref-sjöarna" 1984 -17 sjöar varav 10 inom 
Miljöövervakningen,
kemi 8ggr/år
biologiprov 1-4 ggr/år

Start 2005, SLUT 201026 kalkade sjöar
kemi 4 ggr/år
Avslutat efter 5 år

4. IKEU-"Överdos"

5. IKEU-"Kalkavslut"

 


Start 2006

10  hårt kalkade sjöar,
 kemi 8ggr/år,
 biologiprov 1-4 ggr/år,
 ej fisk 6 sjöar där kalkning upphör
 eller upphört
 kemi 8ggr/år,
 biologiprov 1-4 ggr/år
Antalet undersökningsmoment är störst i de kalkade sjöar som undersökts sedan 1989. Den metodik som används inom IKEU-programmet överensstämmer huvudsakligen, men inte helt, med den metodik som används inom den nationella miljöövervakningen och beskrivs i Naturvårdsverkets metodhandbok för miljöövervakning. Alla programmen genomförs i huvudsak av samma utförare vilket underlättar jämförelser mellan de olika sjögrupperna.


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 06-08-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se