IKEU-programmets vattendrag, välj grupp

Totalt ingår från 2010 provtagningar i 3 grupper av vattendrag (nedan) och 4 grupper av sjöar i programmet. Extensivundersökta sjöar och vattendrag har utgått efter 5 års studier men data redovisas fortfarande.

De mest omfattande undersökningarna är de som ingår i IKEU:s intensivprogram med 18 kalkade vattendrag. Tillståndet i de 18 vattendragen jämförs framför allt med 18 referensvattendrag. I programmet har tidigare ingåttI 26 kalkade och vattendrag med kemiprovtagningar 12 ggr/år. Slutligen följs med intensivprovtagning i 4 vattendrag vad som händer vid avslutad kalkning. I programmet finns nu 40 vattendragsstationer med minst kemiprovtagning 12 ggr/år. 22 av dessa är kalkade. Undersökningsobjekten är valda enligt olika urvalsprinciper. Gruppvisa jämförelser mellan de olika vattendragskategorierna finns här

 IKEU-"intensiv"


18 kalkade vattendrag
kemi 12-20 ggr/år,
biologiprov 3 samhällen,
1 ggr/år, klimat, vattenföring

 Referens"intensiv"


18 referensvattendrag,
kemi 12-20 ggr/år,
biologiprov 3 samhällen,
1 ggr/år, klimat, vattenföring

 IKEU-"extensiv"


26 kalkade vattendrag
kemi 12 ggr/år
Avslutat 2010 efter 5 år
.

 IKEU-"Kalkavslut"

 


4 vattendragsstationer med
avslutad kalkning,
kemi 12 ggr/år,
biologiprov 3 samhällen,
1 ggr/år, klimat, vattenföring.
Antalet undersökningsmoment är störst i de kalkade vattendrag som undersökts intensivt sedan 1995. Den metodik som används inom IKEU-programmet överensstämmer, med några undantag, med den metodik som används inom den nationella miljöövervakningen och beskrivs i Naturvårdsverkets metodhandbok för miljöövervakning. Alla programmen genomförs i huvudsak av samma utförare vilket underlättar jämförelser mellan de olika sjögrupperna.


Gunnar Persson <gunnar.persson@ma.slu.se>
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
Uppdaterad 06-08-15 14:48:27. Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se