Delprogram

Integrerad miljööverakning (IM) är inriktat på hela ekosystemet i ett avrinningsområde. I denna profilfigur anges några av de komponenter och processer som ingår i övervakningen.

Inom svenska IM drivs följande delprogram som följer de internationella rekommendationerna:
 
Inom parentes den internationella koden för resp. delprogram.
* = frivilligt delprogram.
Hydrologi ingår övergripande med markvattenhalt, grundvattennivå och avrinning i programmen Mark-, Grundvatten- och Avrinningsvattenkemi.

IM är inriktat på att upptäcka och övervaka orsak och verkan både på ekosystemsnivå och inom ekosystemets delar. Därför följs både fysikaliska och kemiska processer och deras inverkan på organismerna så integrerat som möjligt. I praktiken betyder det att provtagning och observationer samordnas i tid och rum. Den rumsliga samordningen tillgodoses genom att placera så mycket som möjligt av provtagning och observationer i en representativ skogstyp centralt i området, om möjligt i anslutning till avrinningsstationen. Läget hos provtagningsstationer och provytor m.m. framgår av områdeskartorna.