Welcome to GoLive CyberStudio 3 Bild:Eutrofieringsvinjett
Begreppet eutrofiering

Kväveomsättning (N)

Fosforomsättning (P)

Analyser av fosfor och kväve

Växtnäring -- tillväxt – produktion

Eutrofieringsexperiment lab – sjö

Bedömning, N- eller P-reglering

Effekt av ökad N-tillförsel

Säsongvariation, P- och N-halter

Trofiklassificering

Fosforbelastning – fastläggn. –halt

P och N-källor, -typvärden, -trender

Halter och haltskillnader i sv. sjöar

Sjöar med max fosforhalter 1990

Bedömningsgrunder för sjöar

Grunda sjöars problem

Restaurerade sv. sjöar

Trender för växtnäringshalter

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3

Analysmetoder för fosfor och kvävefraktioner i vatten

  Fosfor analyseras dels i form av direkt reaktivt fosfor (Molybdate Reactive Phosphorus) som benämns oorganisk fosfor eller ortofosfat. Dels analyseras totalfosfor efter nedbrytning av alla komplexa fosforföreningar (uppslutning) till reaktiv fosfor i proven. "Övrig fosfor" utgör skillnaden mellan de båda analyserade fraktionerna.

  Det finns anledning att vid tolkningen av analysdata beakta framför allt att MRP-metodiken medför överskattningar av fritt fosfat, speciellt om inte partiklar avskiljs genom filtrering före analys.

  Totalfosforanalyserna med persulfat-uppslutning ger lägre totalfosforhalter än den före 1970-talet använda metoden med oxiderande syrablandning, speciellt i partikelrika prov. Skillnaden kan handla om 10% för grumliga eutrofa vatten men är i allmänhet mindre.

  Kväve analyseras normalt i form av de oorganiska saltfraktionerna summa nitrit+nitrat, ammonium samt därtill totalkväve. Organiskt kväve beräknas som skillnad mellan totalkväve och de oorganiska fraktionerna. Dessutom analyseras ibland enbart nitrit (ger nitrat som skillnad mot nitrat+nitrit) samt urea.

  Totalkväve -- eller totalnitrogen -- analyserat med nuvarande direktuppslutningsmetod med persulfat infördes allmänt först i mitten på 1980-talet då den blev svensk standard. I praktiken ersatte den bestämning av Kjeldahlkväve som innefattade organiskt kväve och ammonium. Den nuvarande totalkvävemetoden ger lägre och mer variabla värden jämfört med den tidigare använda summan av Kjeldahlkväve och nitratkväve. Detta gäller även organiskt kväve som beräknas som en skillnad mellan totalkväve och kvävesalterna. Skillnaden ligger i storleksordningen 10%. Även för kväve gäller att analysresultaten måste tolkas med hänsyn till de de använda metoderna.
   Fraktion  Kod SIS  Analysprincip
   Ortofosfat  SS028126-2  Fotometri, reducerat fosfomolybdat
   Totalfosfor  SS028127-2  Fotometri, peroxodisulfatoxidation, reducerat fosfomolybdat
   Nitrit + nitrat  SS028133  Fotometri, kadmiumreduktor, diazotering
   Nitrit  SS028132  Fotometri, diazotering
   Ammonium  SS028134  Fotometri, indofenolblått
   Totalnitrogen  SS028131  Fotometri, peroxodisulfatoxidation

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
 

Uppdaterad 98-06-10 Welcome to GoLive CyberStudio 3
Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se