Welcome to GoLive CyberStudio 3 Bild:Eutrofieringsvinjett
Begreppet eutrofiering

Kväveomsättning (N)

Fosforomsättning (P)

Analyser av fosfor och kväve

Växtnäring -- tillväxt – produktion

Eutrofieringsexperiment lab – sjö

Bedömning, N- eller P-reglering

Effekt av ökad N-tillförsel

Säsongvariation, P- och N-halter

Trofiklassificering

Fosforbelastning – fastläggn. –halt

P och N-källor, -typvärden, -trender

Halter och haltskillnader i sv. sjöar

Sjöar med max fosforhalter 1990

Bedömningsgrunder för sjöar

Grunda sjöars problem

Restaurerade sv. sjöar

Trender för växtnäringshalter

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3

Växtnäringskällor

  Människans aktiviteter påskyndar generellt mobiliseringen av växtnäringsämnen från jordskorpan och atmosfären direkt eller indirekt till vattendrag, sjöar och hav.

  Några exempel är tillverkning och användning av handelsgödsel och tvättmedel, odling, avverkning, djurhållning och förbränning. Tillförsel från alla dessa visar påtagliga förändringar eller trender i vår tid jämfört med tillförsel från de naturliga källorna.

  De kulturellt betingade (antropogena) källor som sprider näringsämnen till vatten kan indelas i punktkällor och diffusa källor.

  Punktkällor har en bestämd utsläppspunkt:

  Diffusa källor tillförs en större area och kan knappast uppmätas i en punkt:

  När man härleder flöden av växtnäring till deras ursprung och kvantifierar flödena brukar man säga att man gör en källfördelning. Ibland summerar man då olika typer av förluster inom hela samhällssektorer. En sektorsindelning har varit:

  • Energiproduktion
  • Trafik/transport
  • Industri
  • Vatten och avloppsförsörjning
  • Jordbruk
  • Skogsbruk

  Växtnäringsförluster från en sektor, t. ex. jordbrukssektorn omfattar då både diffusa källor och punktkällor t. ex. förluster med vatten från mark, nefall från luften (d.v.s. förluster till luft i detta fall) samt förluster från gödselstäder, ensilering, mjölkrum och fiskodling.

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
 

Uppdaterad 98-06-10 Welcome to GoLive CyberStudio 3
Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se