Welcome to GoLive CyberStudio 3 Bild:Eutrofieringsvinjett
Begreppet eutrofiering

Kväveomsättning (N)

Fosforomsättning (P)

Analyser av fosfor och kväve

Växtnäring -- tillväxt – produktion

Eutrofieringsexperiment lab – sjö

Bedömning, N- eller P-reglering

Effekt av ökad N-tillförsel

Säsongvariation, P- och N-halter

Trofiklassificering

Fosforbelastning – fastläggn. –halt

P och N-källor, -typvärden, -trender

Halter och haltskillnader i sv. sjöar

Sjöar med max fosforhalter 1990

Bedömningsgrunder för sjöar

Grunda sjöars problem

Restaurerade sv. sjöar

Trender för växtnäringshalter

 

Welcome to GoLive CyberStudio 3

Möjliga effekter av ökad kvävetillförsel

  Med kännedom om dels vilket växtnäringsämne som reglerar produktionen, dels kvävets omsättning, speciellt kvävefixering och denitrifikation kan man diskutera de ekologiska konsekvenserna av ökad kvävetillförsel till en sjö. Det "konsekvensschema" som redovisas är inte fullständigt men tar fasta på kvävets viktigaste "destinationer" i sjön: utnyttjande till produktion, ackumulering i vatten, ackumulering i sediment och förluster i avrinning. Observera att några av de möjliga mekanismerna inte behandlats på tidigare web-sidor.

  Utnyttjande till produktion

 • Vid P-reglering: upptag proportionellt P-tillgång, N i överskott
 • Vid N-reglering: upptag proportionellt N-tillgång
  • Ökning prod. bladvass (Carex)?
  • Ökning prod. påväxtalger (fjällen)?
  • Hög prod.potential för kvävefixerande alger (cyanobakterier) minskas
  • Ökning prod. fotosyntetiserande planktonalger
   • I fjällsjöar, vid låg OoN/TP
   • I P-förorenade sjöar, vid låg OoN/TP, vid hög TP
   • I "vanliga" sjöar? (medel OoN/TP, låg TP)
  • Ökning prod. heterotrofa ("bakterieätande") alger
   • I humösa sjöar, låg P
  • Förändrad artbalans, näringsvävseffekter
  • Ökning syrgastäring pga. produktionsökning
  • Ökning denitrifikation

  Ackumulering i vatten

 • Vid P-reglering: allt "extra" OoN ackumuleras
  • Ökning OoN-halter i vatten
  • Hög redoxpotential vid hög NO3-halt, Fe oxiderat i sediment (Fe3+)
   • Ingen P-utlösning
  • Denitrifikanter reducerar ej Fe3+
   • Ingen P-utlösning
 • Vid N-reglering: ingen ackumulering av "extra" OoN
  • Mycket låga OoN-halter i vatten
  • Ökn. organiskt N i vatten pga ökad N-omsättn

  Ackumulering i sediment

 • Vid P-reglering: sedimentation prop. P, N påverkar ej
  • Denitrifikation proportionell P, O2
 • Vid N-reglering: ökad sedimentation prop. N, konst. sammansättn.
  • Ökning denitrifik., proportionell N, O2
  • Relativt konstant N/P kvot i sediment

  Förluster i avrinning frånfrån sjön

 • Vid P-reglering: avrinningsförluster motsv. "extra"OoN
 • Vid N-reglering: avrinningsförluster minsk. motsv. sedimentation & denitrifikation
 

Welcome to GoLive CyberStudio 3   Welcome to GoLive CyberStudio 3 Gunnar Persson
Institutionen för miljöanalys, SLU, Box 7050, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00 (vx), 018-67 31 10 (sekreterare)
Fax: 018-67 31 56, e-post: ma@slu.se
 

Uppdaterad 97-02-14 Welcome to GoLive CyberStudio 3
Kommentarer eller frågor till: webmaster@ma.slu.se